سرکار خانم شیما چنگی:

1) قاری و داور کشوری با بیست سال سابقه تدریس

2) مربی صوت و لحن 

3) رتبه اول مسابقات اوقاف