• استاد مژگان خان بابا

  • مدرس جامعة المصطفی العالمیه در دپارتمان علوم قرآن و تفسیر ویژه دانشجویان انگلیسی زبان سراسر دنیا
  •  
  •  ۳۰ سال سابقه تدریس و داوری در رشته های: صوت و لحن، تجوید و وقف و ابتدا
  •  
  •  مدرس سازمان ارتباطات اسلامی در مالزی ( تدریس قرآن و اسلام شناسی)
  •  
  •  مدرس وقف و ابتدا و صوت و لحن در دارالقرآن استنمور در انگلستان
  •  
  • مولف کتب درسی جامعة المصطفی العالمیه (ویژه دانشجویان انگلیسی زبان رشته علوم قرآن و تفسیر)