۱) دانش پژوه دکتری علوم قرآن و حدیث
۲) قاری، داور و مدرس بین المللی قرآن کریم
۳) کسب رتبه های برتر مسابقات قرآن اداره اوقاف و سایر ارگانها
۴) تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان
۵) دارای اجازه قرائت و اقراء به روایت حفص از عاصم از طریق کتاب روضه المعدل و کتاب مصباح الزوری
۶) مسئول ارتباطات انجمن مطالعات اسلامی زنان وابسته به انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
۷) مدرس دانشگاه