محمد محسن جعفرزاده

متولد : 1374/8/1 تهران

رتبه های بخش دانش آموزی :

۱) سوم ابتدایی تا سوم دبیرستان در رشته قرائت تحقیق در منطقه 6 آموزش و پرورش همواره رتبه اول (منطقه ای)

۲) رتبه اول شکوفه ها (زیر 16 سال) استان تهران 89

۳) مقطع اول راهنمایی در رشته قرائت تحقیق رتبه دوم استان تهران

۴) مقطع دوم راهنمایی در رشته قرائت تحقیق رتبه اول استان تهران

۵) مقطع سوم راهنمایی در رشته قرائت تحقیق رتبه دوم استان تهران

۶) مقطع اول متوسطه در رشته قرائت تحقیق رتبه سوم استان تهران

۷) مقطع دوم متوسطه در رشته قرائت تحقیق رتبه سوم استان تهران

۸) مقطع سوم متوسطه در رشته قرائت تحقیق رتبه اول استان تهران

رتبه کشوری دانش آموزی :

مقطع سوم متوسطه در رشته قرائت تحقیق رتبه اول کشوری سال 92

دانشجویی :

۱) رتبه دوم استانی دانشگاه های آزاد تهران 96

۲) رتبه دوم کشوری دانشگاه آزاد سال 97

۳) رتبه اول استانی دانشگاه آزاد تهران 98

۴) رتبه اول کشوری دانشگاه آزاد سال 98

اوقاف :

رتبه اول شکوفه ها (زیر 16 سال) استان تهران 89

در حال تحصیل در رشته علوم قرآنی مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی